Splošni pogoji poslovanja

I. Uvodne določbe

1. Člen

Splošni pogoji se nanašajo in urejajo pravice ter obveznosti med ZIP Tech d.o.o (v nadaljevanju prodajalec) in kupcem, ki niso posebej urejene in navedene v ponudbi/predračunu/pogodbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, cenah, plačilnih pogojih, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji ter reševanju sporov.

2. Člen

Prodajalec prodaja izdelke izključno v skladu s temi pogoji. Za vsa odstopanja od omenjenih pogojev je potrebno pisno soglasje prodajalca oz. potrditev na novo dogovorjenih pogojev v obliki aneksa.

3. Člen

Ti splošni pogoji poslovanja so na voljo na spletni strani ziptech.si in chefdejardin.com, kupec pa si jih lahko prenese, shrani oziroma reproducira na svojo elektronsko napravo preko internetne povezave, dostopne na spletni strani ziptech.si in chefdejardin.com.

II. Osnovni podatki podjetja

Podjetje: ZIP Tech d.o.o., Bežigrajska cesta 2, 3000 Celje, Matična številka: 8255695000, ID za DDV: SI44186339 (zavezanec za DDV).

III. Obseg in veljavnost ponudbe

4. Člen

Prodajalec kupcu izdela ponudbo na podlagi podatkov s strani kupca podanih pisno ali ustno in opravljenih meritev, ki jih opravi pooblaščena oseba prodajalca. Prodajalec tako odgovarja za dimenzijsko ustreznost izdelka in montažo.

5. Člen

V kolikor meritve opravi kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti. V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene strokovne osebe prodajalca nosi stroške za napako prodajalec, kupec pa pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjen datum montaže. Prodajalec je napako dolžan odpraviti v čim krajšem možnem času.

6. Člen

Ponudbe brez opravljenih meritev so zgolj informativne narave.

7. Člen

Kupec je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatna pojasnila od prodajalca.
Po potrjeni ponudbi in realizirani dobavi kupec ne more več zahtevati pojasnila nejasnosti in to ne more biti predmet reklamacijskih zahtevkov.

V kolikor ima kupec zahteve, ki so za prodajalca strokovno nesprejemljive in je prodajalec kupca nanje pisno opozoril (dopis, sms, e-mail, sporočilo preko socialnih omrežij), kupec pa kljub temu vztraja pri zahtevah, se prodajalec ekskulpira vsakršne odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridružuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.

8. Člen

Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:

 • pisna potrditev ponudbe oz. predračuna – naročila,
 • izvedeno predplačilo po predračunu (delno ali v celoti),
 • izročitev sredstva zavarovanj,
 • podpis pogodbe ali dogovora o sklenitvi posla/dogovora o naročilu,
 • izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti,
 • druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.

V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil in da vsebina ustreza njegovim zahtevam ter da je seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja prodajalca. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti v pisni obliki. Dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

9. Člen

Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga, najkasneje en dan po sprejetju ponudbe oziroma po potrditvi naročila, ki jih kupec navede v izključno pisni obliki. Kakršnekoli spremembe po preteku enega dneva po potrditvi naročila, se ne priznajo. Preklic naročila s strani kupca je možen le ob poravnavi že nastalih dejanskih stroškov obdelave naročila in priprave materiala, in znašajo: strošek administrativnih del 120 EUR; strošek začetne in nadaljnje ure za potovanje do lokacije meritev 14,50 EUR; strošek kilometrine 0,37 EUR/km; strošek začetne in nadaljnje ure za opravljene meritve 29 EUR; začetna in nadaljevalna ura inženiringa in projektiranja 76 EUR / uro; naročilo materiala v višini 30% vrednosti ponudbe; rezervacija in stroški proizvodnje v višini 20% vrednosti ponudbe.

10. Člen

Ponudba velja 15 dni, oziroma do datuma, ki je naveden v ponudbi s strani prodajalca, oziroma roka, kot ga določi prodajalec.

11. Člen

Vsebina ponudbe, vključno z izračuni in opisi, ki jih izdela ali pripravi prodajalec oziroma vse listine, ki so bile izdelane s strani prodajalca, ostanejo v lasti prodajalca, ter ima zgolj in samo prodajalec pravice intelektualne lastine na teh listinah in se kupec strinja, da so informacije podane v le-teh zaupne in se ne smejo razkriti ali drugače uporabiti brez predhodnega pisnega soglasja prodajalca.

IV. Cene in plačilni pogoji

12. Člen

Cene so določene v evrih (€). DDV je obračunan in prikazan posebej v ponudbi, pri čemer je stopnja davka na dodatno vrednost določena v skladu z veljavnimi predpisi s področja davka na dodano vrednost.

13. člen

Splošna stopnja DDV znaša 22 %.

Nižja stopnja DDV 9,5 % se obračuna pri opravljanju gradbenih storitev (demontaža in montaža elementov) na stanovanjskih objektih in njim pripadajočih delov, katerih lastnik je fizična oseba, kateremu je zaračunana storitev, stanovanjski objekt pa je namenjen za trajno bivanje, je del socialne politike in v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120 m2, v enostanovanjski stavbi pa ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta.

Za pravne osebe, ki izvršijo nakup z montažo gradbenih storitev, se obračun DDV prevali na kupca, na podlagi obrnjene davčne obveznosti po 76a. členu ZDDV-1.

14. Člen

Cene v ponudbi so določene po ceniku dobavitelja, veljavnem na dan sklenitve pogodbe. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru spremembe cen po ceniku ali podražitve surovin, vendar ne v primeru že naročenega blaga.

15. člen

Morebitna dodatna dela, ki niso zajeta v ponudbi ali pogodbi, ter jih kupec odobri, gredo v breme kupcu in se kupcu dodatno zaračunajo. Prodajalec lahko izvede nujna nepredvidena dela tudi brez poprejšnjega soglasja kupca, če ga zaradi njihove nujnosti ni mogel preskrbeti. Prodajalec mora o tako izvedenih delih nemudoma obvestiti kupca in ima pravico od kupca zahtevati plačilo za opravljena nujna nepredvidena dela.

16. Člen

V ponudbi niso vključeni delovni odri in dvižne ploščadi, v kolikor so ti potrebni za montažo izdelka.

17. Člen

V primeru, da po želji kupca montaža pergole oz. nadstreška poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški. Račun se izstavi ločeno za vsako montažo posebej. Riziko možnosti poškodb na elementih, ki so v tem času skladiščeni pri naročniku, nosi kupec.

18. člen

V primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude plačila, si prodajalec pridrži pravico vzeti blago nazaj z namenom zavarovanja plačila za svoje delo in povračila za porabljeni material ter druge terjatve iz sprejete ponudba ali pogodbe. Kupec dovoljuje prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh elementov. Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti, kupec pa se iz tega naslova odpoveduje zahtevkom.

19. Člen

Morebitna reklamacija in pripomba na zapisniku po opravljeni montaži ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti po sprejeti ponudbi ali pogodbi. Blago je last podjetja ZIP Tech d.o.o. do polnega plačila tudi po vgradnji. Podjetje ZIP Tech d.o.o. si pridržuje lastninsko pravico na prodanem blagu vse do polnega plačila kupnine z morebitnimi obrestmi.

20. Člen

Splošni plačilni pogoji prodajalca, ki veljajo, v kolikor na ponudbi oz. predračunu niso navedeni drugačni plačilni pogoji in ugodnosti so sledeči:

50% vrednosti celotnega zneska kot predplačilo za potrditev naročila, 40% vrednosti celotnega zneska v roku 5 dni pred montažo in 10% razlika po dokončani montaži v roku sedmih dni.

Dogovorjeni popusti veljajo izključno v primeru pravočasnega plačila. Če kupec ne spoštuje dogovorjenih plačilnih rokov, je dolžan plačati polno ceno.

Če kupec blaga ne plača v dogovorjenem roku se šteje, da je zamudil s plačilom. V tem primeru se kupcu zaračunajo zakonite oz. dogovorjene zamudne obresti in izstavi bremepis za odobrene popuste.

21. Člen

Kupec lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun prodajalca ZIP Tech d.o.o., ki je naveden v ponudbi, pogodbi ali računu.

Predstavniki, posredniki in monterji niso pooblaščeni za sprejemanje kupnine (denarja).

22. Člen

Kupec ima pravico pisno zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. Zavrnitev računa mora biti pisna, pravočasna in utemeljena. V nasprotnem primeru prodajalec razume, da je naročnik račun v celoti sprejel. Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, kot izhajajo in so razvidni tudi iz vsebine ponudbe/predračuna oz. računa. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, in sicer od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila, ter ne priznati dogovorjenih popustov v ponudbi oziroma pogodbi zaradi neizpolnjevanja plačilnih pogojev.

V. Dobava blaga

23. Člen

Dobavni rok prične teči skladno s potrditvijo ponudbe oziroma predračuna, kot je navedeno v 8. členu, oziroma v potrjenem predračunu ali pogodbi potrjeni s strani kupca. Dobavni rok določi prodajalec glede na ponudbo in zasedenost proizvodnje. Velja dobavni rok, ki ga kupec in prodajalec pisno dogovorita v ponudbi. Prodajalec stranko pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj en dan pred možnim terminom za pričetek montaže.

24. člen

V primeru kakršnihkoli nepričakovanih zapletov ali zamude, bo kupec o tem prejel obvestilo preko elektronske pošte ali pošte, v katerem bo naveden predvideni rok dostave naročila. Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri dobavi.

25. Člen

Čas proizvodnje in/ali dobavni roki na ceniku, ponudbi, pogodbi ali računu prodajalca se podaljšajo, če:

 • informacije, ki jih zahteva prodajalec od kupca za izvršitev sprejete ponudbe ali sklenjene pogodbe, niso prejete pravočasno;
 • prodajalec in kupec pisno soglašata, da se čas proizvodnje in/ali dobavni rok podaljša;
 • prodajalec ne more pravočasno proizvajati izdelkov zaradi ovir, ki jih prodajalec kljub skrbnemu ravnanju ne more preprečiti, kot so zlasti epidemije, pandemije in višja sila;
 • kupec zamuja z delom v zvezi z ustrezno predpripravo prostora za montažo prodajalčevih izdelkov ali kupec zamuja z izpolnjevanjem plačilnih pogojev.

26. člen

Prodajalec ni odgovoren za zamude pri dobavi blaga, ki so nastale kot posledica razlogov, na katere sam nima vpliva, kot so dejanja višje sile (požar, vojna, epidemija, pandemija, stavka, motnje v poteku transportnih poti ali ponudbe surovin). Prodajalec ima pravico podaljšati dobavni rok za čas trajanja te ovire ali dogodkov. Prodajalec ne odgovarja za kakršno koli izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi kakršne koli zamude pri proizvodnji in je posledica višje sile.

27. Člen

V primeru, ko je vzrok za zamudo dobave na strani prodajalca (z izvzetimi razlogi višje sile in težav z materialom) se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim krajšem možnem času.

28. Člen

Blago velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu dobavitelj omogoči dejansko uporabo dobavljenega blaga. Kupec ob ali po montaži potrdi brezhibnost dobavljenega blaga s podpisom prevzemnega zapisnika.

29. Člen

V primeru, da kupec dobavo izdelkov podaljša (to je, sam prestavi rok prevzema na kasnejši termin, kot mu je bil določen s strani prodajalca oziroma stvar kupcu ni izročena zaradi njegove zamude, vendar ne več kot 60 dni), se kupcu dodatno zaračuna skladiščenje (ležarnina) po veljavnem ceniku prodajalca. Prav tako s trenutkom, ko kupec pride v zamudo, nanj preide celotna nevarnost naključnega uničenja in/ali poškodovanja stvari.

30. Člen

Če želi kupec dvigniti in odpeljati naročeno blago v lastni režiji z lokacije skladišča podjetja ZIP Tech d.o.o., lahko naročeno blago prevzame in odpelje po predhodnem naročilu dviga blaga. Podjetje ZIP Tech d.o.o. v tem primeru odpeljanega blaga ne menjava in ne sprejema nazaj. V kolikor naročnik PERGOLO, NADSTREŠEK (aluminijasta ali jeklena konstrukcija z vrtljivimi ali pomičnimi lamelami, s pomičnim platnom ali fiksno streho) ali ZIP SCREEN ROLO (stransko platneno senčilo in vodili) postavi v lastni režiji, ob morebitnih posledicah nestrokovne montaže ali poškodb ob prevozu le teh ne more uveljaviti pri podjetju ZIP Tech d.o.o..

31. Člen

Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo celotne nastale škode. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, en dan po obvestilu prodajalca preide na kupca.

32. Člen

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi produktov v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost. V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka (če je razlog na strani kupca) ni možno.

VI. Prevzem blaga

33. Člen

Blago velja za prevzeto s strani kupca v trenutku, ko mu dobavitelj omogoči dejansko uporabo dobavljenega blaga oz. ob podpisu prevzemnega zapisnika. Kupec ob koncu montaže oz. s podpisom prevzemnega zapisnika potrdi brezhibnost dobavljenega blaga oz. ima možnost zapisati pomanjkljivost ali napako. S tem prevzemom blaga preide vsa odgovornost glede uničenja ali poškodovanja blaga na kupca. Vse morebitne kasnejše reklamacije kupca, vezane na postopek prevzema blaga ali jamčenje za očitne napake, katere ni uveljavljal ob prevzemu, so izključene.

34. Člen

V kolikor kupec ne prevzame blaga v roku je dobavitelj upravičen:

 • zahtevati izpolnitev pogodbe,
 • zahtevati plačilo skladiščenja v višini 15 % pogodbene vrednosti,
 • takoj odstopiti od pogodbe in zadržati avans,
 • zahtevati povračilo vseh morebitnih stroškov in škode, ki so nastali zaradi ne prevzetega blaga (kot škoda se v tem primeru šteje tudi izgubljeni dobiček dobavitelja).

Kupec se zavezuje, da bo dobavitelju še pred prevzemom pisno sporočil vsako spremembo v zvezi z računom (zlasti spremembo imena ali naslova stalnega ali začasnega bivališča podjetja ali sedeža), ki bi kakorkoli lahko vplival na pravilen in v teh pogojih določen način fakturiranja. V kolikor kupec svojo dolžnost opusti, je dobavitelj upravičen v primeru, da kupec blaga ne prevzame ali ga ne prevzame pravočasno po preteku 15-dnevnega roka po pozivu na prevzem blaga, odstopiti od pogodbe in prosto razpolagati z blagom.

VII. Montaža blaga

35. Člen

Termin montaže je kupcu pravočasno sporočen in fiksno določen, zato ga brez soglasja prodajalca kupec ne more samovoljno prestaviti. Ob montaži mora biti kupec obvezno prisoten osebno ali namesto njega z njegove strani pooblaščena oseba (pisno pooblastilo) in mora prevzeti blago. Po zaključku montaže je kupec, skupaj z vodjem monterske skupine, dolžan pregledati objekt in podpisati prevzemni zapisnik. V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti, se te takoj zabeležijo na prevzemni zapisnik, v nasprotnem primeru pa se šteje, da je blago prevzeto brez napak oziroma pomanjkljivosti. Pred začetkom montaže je naročnik dolžan monterje ali podjetje ZIP Tech d.o.o. opozoriti na možne ovire (vodovod, električna instalacija ipd.). V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah kupec prevzame stroške popravila poškodb in tudi stroške zastoja pri montaži. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dostop do objekta, brezplačno priskrbeti električno napetost 220V, če ni drugače navedeno v pogodbi, ter po potrebi tudi lestve in odre, če ni drugače navedeno v sprejeti ponudbi ali pogodbi. Pri montaži, ki traja dalj časa, je kupec dolžan zagotoviti tudi prostor za shranjevanje orodja, ki ga je mogoče zakleniti.

36. Člen

Prodajalec ne prevzema nobene odgovornosti za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi tretjih oseb, s katerimi se je dogovarjal kupec brez vednosti prodajalca, na objektu med fazo montaže.

37. člen

Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže oz. postavitve konstrukcije preveriti in uskladiti na licu mesta z odgovornim monterjem vse načrte, skice in detajle, da se seznani s potekom del, saj po postavitvi konstrukcije to ne more biti predmet reklamacije in gre v breme kupca.

Kupec je dolžan na dogovorjeni termin montaže zagotoviti ustrezen dostop do mesta montaže. V primeru da zaradi ovir (gradbeni odri, nepripravljena podlaga ali temelji, ipd.) montaža ni mogoča, se termin montaže prestavi, pogodbeni rok izvedbe pa ustrezno podaljša.

38. člen

V primeru višje sile, slabih vremenskih razmer oz. v zakonsko nedovoljenih pogojih (npr. zmrznjene konstrukcije, veter, močne padavine, temperature pod lediščem in podobno) je možna prekinitev ali zamik termina montaže. Nov termin se določi glede na vremenske pogoje.

39. Člen

V kolikor gre za montažo pergole na način, da se ta pritrjuje na fasado, bodo takšni posegi izvedeni izključno na željo kupca. Tesnjenje, ki je izvedeno med pergolo in objektom, je izvedeno tako, da voda ne prodira med pergolo in fasado v primeru da neravnine na fasadi niso večje kot 1cm. Enako velja za talno fiksacijo. Izvedeno tesnjenje ni namenjeno kakršnikoli zaščiti osnovnega objekta pred vodo. Prodajalec ne prevzema odgovornosti za posege na objektu ali poškodbe osnovne izolacije. V kolikor kupec ne želi pritrditve pergole na fasado, prodajalec omogoča postavitev pergole na štirih stebrih.

40. Člen

ZIP screen senčila, ki so vgrajena sočasno z montažo pergole, lahko imajo manjše odstopanje med vodili za ZIP screen senčilo in stebrom pergole (prb. do 3 mm na vsaki strani). Pri naknadno vgrajenih ZIP screen senčilih je odstopanje lahko večje zaradi neravnin (prb. do 7 mm na vsaki strani). ZIP screen senčila se lahko naknadno montirajo le na pravilno predpripravljeno konstrukcijo (t.j. konstrukcija pravilnih oblik in točno 90 stopinjskimi koti). V primeru neravnin lahko med vodilom za ZIP screen senčilo in obstoječo konstrukcijo nastane razmak. Zaradi temperaturnih razlik lahko pride pri ZIP screen senčilih do gubanja tkanine ob vodilih.

41. Člen

S podpisom prevzemnega zapisnika, kupec odvezuje prodajalca kakršne koli odgovornosti za škodo, ki bi lahko nastala zaradi posegov v obstoječi objekt.

42. Člen

Kupec je odgovoren za pripravo morebitno potrebne dokumentacije za upravne postopke.

43. Člen

Morebitno grajanje napak ali uveljavljanje garancije po opravljeni montaži, ne zadrži obveznosti plačila celotne vrednosti cene po sprejeti ponudbi ali pogodbi.

44. Člen

Tesnjenje med pergolo in zidom ni v ponudbi. Tesnjenje med pergolo se lahko naroči po montaži pergole. Cena za tesnjenje je cca. 49,00 EUR + DDV za tekoči meter, razen če je dogovorjeno drugače. Cena se obračuna na vsakih 100 cm.

45. Člen

Odtoki pergol so standardni. Povezovanje odtokov pergole z odtoki na stavbi ni v ceni. Vsaka dodatna dela, ki se tičejo odtokov se zaračunajo na osnovi obračuna po montaži. Naše jamstvo ne pokriva povezovanja odtoka pergole in odtoka na objektu v režiji kupca.

VIII. Garancija

46. Člen

Izdelki imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu, računu, ponudbi ali pogodbi. Prodajalec jamči za njegovo kakovost oziroma brezhibno delovanje v garancijskem roku, če ga kupec uporablja v skladu z njegovim namenom in priloženimi navodili. Garancijski rok prične teči z dnem izročitve blaga.

47. Člen

Na vgrajene pergole in nadstreške dajemo 5 letno garancijo po veljavnih garancijskih pogojih in sicer: 5 letna garancija na konstrukcijo pergole oz. nadstreška, 5 letna garancija na strešno platno platnene pergole, 3 letna garancija na motor pergole, 2 letna garancija na elektronske dele, 1 letna garancija na LED leči, 2 letna garancija na ZIP screen roloje.

48. člen

Za uveljavljanje reklamacije je kupec odgovoren, da ustrezno izpolni svoje obveze, kot sledijo:

 • takoj ob prevzemu pregleda izdelke,
 • takoj vloži zahtevek po odpravi reklamacije,
 • ob reklamaciji priloži dokazno dokumentacijo (kopijo prevzemnega zapisnika, fotografije, kopijo plačila).
  Prodajalec upravičenost zahtevka sporoči v roku 15 dni od vložene reklamacije.

49. Člen

Garancija prenehala veljati, če se kupec ali tretja oseba loti neprimerne ali nepravilne uporabe, spreminjanja ali popravila, pri čemer se za neprimerno ali nepravilno uporabo šteje ravnanje kupca v z namenom izdelka ali v nasprotju s priloženimi navodili. Kot neprimerna ali nepravilno uporabo se šteje kakršna koli zloraba, nevarno ravnanje, nepravilna ali kompulzivna uporaba in nepravilno popravilo ali spremembe. Prodajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzroči nepooblaščena uporaba izdelkov in/ali so rezultat njihove uporabe zunaj parametrov zmogljivosti, ki so posebej določeni za vsako določeno vrsto izdelka.

50. Člen

Garancija tudi ne velja v primeru škode nastale na izdelku v primeru višje sile, to je zlasti med nevarnimi vremenskimi razmerami (udar strele, močno neurje, …), nemiri, civilnimi motnjami ali vojno, ter tudi v primeru škode nastale zaradi barvanja ter vrtanja opravljenega s strani kupca ali tretje osebe, korozije, soli, začasne ali trajne spremembe okoljskih dejavnikov. Višja sila kupcu ne daje pravice razdreti pogodbe ali zahtevati kakršno koli povračilo od prodajalca.

51. Člen

Prodajalec je dolžan v roku največ 60 dni od dneva vložitve pisne zahteve za odpravo reklamacije:

 • odpraviti napako na blagu, če jo le-to ima, ali
 • priznati stranki dobropis oz. zamenjati blago.

Nadaljnje pritožbe kupca na katerikoli osnovi so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno.

V primeru neizpolnjevanja bistvenih obveznosti s strani prodajalca po njegovi krivdi je povračilo za povzročeno škodo osebam ali na lastnini omejeno na zavarovalno vsoto.

Omejitev garancije velja tudi za vsa druga jamstva za škode ne glede na formalno upravičenost pritožb.
Zgoraj navedeno določilo ne velja za začetna neizpolnjevanja zahtev, za pomanjkljivosti izdelkov in za pritožbe skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.
V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva prodajalca se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih in vključenih v prodajno-zastopniško mrežo prodajalca.

IX. Reševanje sporov

52. Člen

Prodajalec in kupec v primeru spora, ki ga ne moreta rešiti sama, spor najprej rešujeta s pomočjo izvensodne mediacije; če še vedno ne najdeta skupne rešitve, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Celju.

X. Varstvo osebnih podatkov

53. člen

Kot kupec potrjujete, da ste seznanjeni, da z vašimi osebnimi podatki upravlja podjetje ZIP TECH, proizvodnja, prodaja, inženiring in storitve d.o.o., Bežigrajska cesta 2c, 3000 Celje.

V podjetju ZIP Tech d.o.o. se zavezujemo, da bomo vaše osebne podatke skrbno varovali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki bodo uporabljeni izključno za potrebe poslovanja, pošiljanje predračunov in računov, pošiljanje informativnega gradiva in ostalo potrebno komunikacijo.

XI. Splošne določbe

54. člen

Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v katalogih, promocijskih materialih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih (ki ne vplivajo neposredno na izdelek) brez predhodne napovedi ali opozorila stranki.

Pogoji poslovanja spletne strani www.chefdejardin.com, so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 98/2004-UPB2, 126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/15, 55/2017-ZKolT), Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu ( Ur. list RS, št. 96/09), Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ( Ur. list RS, št. 81/2015) in Zakonu o varstvu osebnih podatkov ( Ur. list RS, št. 94/07).

S spletno stranjo upravlja podjetje ZIP TECH d.o.o., Bežigrajska cesta 2c, 3000 Celje, tel. 051 232 270, e-pošta: hello@chefdejardin.com, davčna številka: 44186339.

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.

Kontaktni podatki

Email: hello@chefdejardin.com
Telefon: 051 232 270
ZIP TECH d.o.o.,
Bežigrajska cesta 2c,
3000 Celje
Davčna številka: 44186339, matična številka: 8255695000
TRR: IBAN SI56 0400 1004 9762 153 pri banki NOVA KBM d.d.
Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Celju z dne 16.8.2018

Splošni pogoji poslovanja podjetja ZIP Tech d.o.o. stopijo v veljavo z 18. 10. 2021 in veljajo do preklica.

Podatki o podjetju
• IBAN SI56 0400 1004 9762 153
• Matična številka: 8255695000
• ID za DDV: 44186339
• Direktor: Andraž Zupan
• Email: hello@chefdejardin.com

Upravljatelj spletne strani www.chefdejardin.com, ZIP TECH, proizvodnja, prodaja, inženiring in storitve d.o.o., Bežigrajska cesta 2c, 3000 Celje (v nadaljevanju “ponudnik”), se zavezuje, da bo osebne podatke, pridobljene pri registraciji skrbno varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1). Podatke, ki jih za potrebe poslovanja zbira ponudnik, bodo uporabljeni izključno za:

 • pošiljanje informativnega gradiva,
 • pošiljanje predračunov in računov
 • ostalo potrebno komunikacijo

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za ustrezno zaščito svojega računalnika. Za točnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

Varovanje osebnih podatkov

Splošno
Ponudnik se zavezuje, da bo varoval zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletnega mesta. Zbrane osebne podatke bo ponudnik uporabljal izključno za opravljanje storitev, ki jih ponuja. Ponudnik spoštuje zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne strani, zato bo storil vse potrebno, da jih zaščiti pred kakršnimikoli kršitvami in zlorabami.

Posredovanje uporabnikovih osebnih podatkov podjetju je v določenih primerih nujno, da lahko obdelovalec kot ponudnik izpolnjuje svoje pogodbene obveznosti do uporabnika.
Ponudnik zbrane osebne podatke trajno varuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14 – ZIN-B, 54/14 – odl. US, 81/15 in 40/17) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Uporaba osebnih podatkov
Ponudnik za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek
 • firmo oz. naziv pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • davčno številko pravne osebe (če je uporabnik pravna oseba)
 • naslov elektronske pošte
 • kontaktno telefonsko številko
 • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnem mestu

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ponudnik ne odgovarja.

Podatkov ponudnik ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot ponudnik.

Ponudnik osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo oz. soglasjem posameznikov. Soglasja hrani skupaj z njihovo vsebino in vsebino obrazca, s katerim so bila dobljena.

Zbirke osebnih podatkov ponudnik hrani na območju Republike Slovenije ter jih ne iznaša v druge države.

Namen uporabe
Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletnega mesta www.chefdejardin.com se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe naročila.

S soglasje k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov uporabnik dovoljuje ponudniku obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. S podanim soglasjem uporabnik dovoljuje ponudniku, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega mesta www.chefdejardin.com in ponudnika, ter povezanih oseb in za druge oblike uporabe posredovanih podatkov, v katere uporabnik spletnega mesta posebej privoli. Zbrani podatki ne bodo posredovani tretjim osebam.

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik na zahtevo možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Izvajanje politike zasebnosti
Ponudnik ima, skladno z Zakonom o varovanju osebnih podatkov, varovanje osebnih podatkov urejeno s Pravilnikom o varovanju osebnih podatkov.

Vse pri podjetju redno ali honorarno zaposlene osebe, ki imajo dostop do osebnih in drugih podatkov uporabnikov, so seznanjene z določili Pravilnika o varovanju osebnih podatkov in z dolžnostjo varovanja osebnih in drugih podatkov in so dolžne upoštevati ta določila o varovanju zaupnosti osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov spletnega mesta. Dolžnost varovanja osebnih in drugih podatkov velja časovno neomejeno, tudi po prenehanju razmerja s ponudnikom.

Varstvo otrok
Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti. Ponudnik ne sme sprejemati naročil od nekoga, za katerega ve, ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecnega dovoljenja njegovih staršev ali skrbnikov.

Ponudnik brez izrecnega dovoljenja njihovih staršev ali skrbnikov ne sme sprejemati kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke. Prav tako ponudnik tretji osebi ne sme izdajati podatkov, sprejetih od otrok, izjema so starši oziroma skrbniki. Ponudnik ne sme ponujati prostega dostopa do storitev, ki so škodljive za otroke.

Pravica do obveščanja
Pravico imate do informacij o vaših osebnih podatkih, s katerimi razpolagamo, kot tudi pravico do izbrisa teh podatkov. Če imate vprašanja glede izbrisa, predelave ali uporabe vaših podatkov, se obrnite na: hello@chefdejardin.com ali nam pošljite zahtevek po pošti.

Vsak posameznik, katerega ponudnik zbira, hrani in obdeluje njegove osebne podatke, ima glede teh podatkov naslednje pravice:

 • Pravica do pozabe – v kolikor posameznik ne želi več, da se njegovi osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje obdelovalec obdelujejo in ob pogoju, da ni zakonitih razlogov za njihovo nadaljnjo hrambo, bo lahko od obdelovalca kadarkoli zahteva, da se njegovi podatki zbrišejo.
 • Pravica vedeti, kako dolgo se hranijo osebni podatki.
 • Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo.
 • Pravica do prenosljivosti – posameznik lahko, v kolikor to želi, od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.
 • Pravica do pravnega sredstva in sankcije – posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu, pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa, pravico do odškodnine in odgovornosti.
 • Pravica ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave.
 • Pravica do umika soglasja – posameznik ima pravico do umika soglasja za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, posebej v primeru neposrednega trženja

Postopek uveljavljanja pravic
Seznanjen sem, da lahko vse zgoraj navedene zahteve, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, naslovim v pisni obliki na upravljavca, in sicer na elektronski naslov hello@chefdejardin.com.

Seznanjen sem, da lahko upravljavec za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od mene zahteva dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da me ne more zanesljivo identificirati.

Seznanjen sem, da mora upravljavec na mojo zahtevo, s katero uveljavljam svoje pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje v enem mesecu od prejema zahteve.

Ponudnik osebne podatke posameznika hrani do preklica soglasja za hranjenje in obdelavo podatkov posameznika. Uporabnik lahko prekliče soglasje za prejemanje elektronskih sporočil (kar stori s pisno zahtevo ponudniku na elektronski naslov hello@chefdejardin.com) ali zahteva, da ponudnik njegove osebne podatke nemudoma učinkovito in trajno izbriše, tako da v celoti izbriše uporabnikov uporabniški profil pri ponudniku.

Dodatno
Ponudnik je v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, zavezan k varovanju osebnih podatkov uporabnikov njegovega spletnega mesta. Ponudnik ne bo pod nobenim pogojem brez izrecnega dovoljenja uporabnika posredoval osebnih oz. drugih podatkov uporabnika tretji osebi oz. ne bo omogočil tretji osebi, da vpogleda v osebne oz. druge podatke uporabnika, razen če bi to od njega zahtevale državne oblasti, če je taka obveznost določena v zakonu, ali v dobri veri, da je tako ukrepanje potrebno za postopke pred sodišči ali drugimi državnimi organi ter za zaščito in uresničevanje zakonitih interesov podjetja. 

Trženje preko elektronskih sporočil
Za upravljanje seznama naročnikov email trženja in za pošiljanje e-pošte našim naročnikom uporabljamo MailChimp. MailChimp je ponudnik tretjih oseb, ki lahko obdeluje vaše podatke s pomočjo industrijskih standardnih tehnologij, ki nam pomagajo spremljati in izboljševati naša email sporočila.

Politika zasebnosti MailChimpje na voljo na https://mailchimp.com/. Od naših email sporočil se lahko odjavite s klikom na povezavo za odjavo, ki je na koncu vsakega glasila.

Zakaj so piškotki potrebni?
So temeljnega pomena za zagotavljanje uporabniku prijaznih spletnih storitev. Interakcija med spletnim uporabnikom in spletnim mestom je s pomočjo piškotkov hitrejša in preprostejša. Z njihovo pomočjo si spletno mesto zapomni posameznikove preference in izkušnje, s tem je prihranjen čas, brskanje po spletnih mestih pa bolj učinkovito in prijazno.

Podjetje vsakemu uporabniku ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeli piškotek za identifikacijo, spremljanje nakupovalne košarice in zagotavljanje sledljivosti, ki se v pomnilniku strežnika shranjuje le za čas trajanja obiska spletne trgovine in se izbriše po eni uri neaktivnosti. Podjetje lahko na osebni računalnik uporabnika shrani tudi nekatere trajne piškotke, kot npr. identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki za prepoznavanje ob naslednjem obisku spletne trgovine ali ocene artiklov, s pomočjo katerega uporabnik ve, katere artikle je že ocenil, posredno pa tudi piškotke zunanje storitve Google Analytics, ki služijo analizi obiskov spletnega mesta. Podjetje lahko te podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz. Za potrebe zagotavljanja spletne varnosti podjetje zbira tudi IP naslove, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne trgovine.

Onemogočanje piškotkov
Vi odločite, ali boste dovolili shranjevanje piškotkov na vaši napravi. Nastavitve za piškotke lahko nadzirate in spreminjate v vašem spletnem brskalniku.

Za informacije o nastavitvah za piškotke izberite spletni brskalnik, ki ga uporabljate:
Chrome
Firefox
Opera
Internet Explorer 9
Internet Explorer 7 in 8
Safari

Če spremenite, ali izbrišete brskalnikovo datoteko s piškotki, spremenite ali nadgradite vaš brskalnik ali napravo, boste morda morali ponovno onemogočiti piškotke. Postopek za upravljanje in brisanje piškotkov se razlikuje od brskalnika do brskalnika. Če pri tem potrebujete pomoč, lahko pogledate v brskalnikovi pomoči uporabnikom.